1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 TattooJoey: gevestigd aan de De Burght 268 te Geldrop, eenmanszaak gerund door Joey Boon, hierna te noemen TattooJoey. Bereikbaar op telefoonnummer: +31 40 298 67 82 en email: info@tattoojoey.nl. Bedrijf staat op KVK: 82903042 en Btw nummer: NL003747136B33 gevestigd.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan TattooJoey tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door TattooJoey wordt behandeld of aan wie TattooJoey producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen TattooJoey en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TattooJoey en Opdrachtgever, waarbij TattooJoey als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van TattooJoey worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door TattooJoey worden geleverd door, onder contract lopende tatoeëerders of afzonderlijke handelende personen ingeschakeld door TattooJoey zoals gast tatoeëerders.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met TattooJoey aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door TattooJoey gehanteerde Algemene Voorwaarden.

2.4 Middels het doen van een aanbetaling bij TattooJoey gaat de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan TattooJoey worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan TattooJoey tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens TattooJoey aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan TattooJoey tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van TattooJoey of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Indien de opdrachtgever bloed verdunnende medicatie gebruikt dient hij/zij TattooJoey hiervan op voorhand van op de hoogte te stellen. Advies over het gebruik van bloed verdunnende middelen zal ten alle tijden door deskundigen moeten worden beoordeeld. TattooJoey geeft geen kwaliteitsgarantie indien de Opdrachtgever geen melding heeft gemaakt van verdunnende medicatie.

3.5 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door TattooJoey te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.6 In het geval de persoon die door TattooJoey wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door TattooJoey uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever.

3.7 TattooJoey behandelt geen personen jonger dan 16 jaar.

3.8 TattooJoey heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft TattooJoey het recht de opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan TattooJoey erkent Opdrachtgever dat TattooJoey een inspanningsverbintenis heeft. TattooJoey zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. TattooJoey kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. TattooJoey is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten. TattooJoey is niet aansprakelijk voor incorrecte spellingen van woorden en/of namen.

4.2 Voor het geval TattooJoey aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot een maximum van 50% van het door TattooJoey in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van €250,-.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede TattooJoey terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 TattooJoey bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen.

5. Opdracht overeenkomst

5.1 Een opdrachtovereenkomst is definitief bevestigd na het voldoen van een aanbetaling.

5.2 TattooJoey zal onder geen enkele voorwaarden aanbetalingen retourneren aan de Opdrachtgever na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 24 uur, ook niet na annulering van de opdrachtovereenkomst.

5.3 Indien TattooJoey genoodzaakt is de gemaakte opdrachtovereenkomst te annuleren door toedoen van een onder contract staande tatoeëerder, zal TattooJoey ten alle tijden een passende oplossing aanbieden.

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen TattooJoey en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Haarlem, behoudens indien TattooJoey als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. SLOTBEPALING

Het laten zetten van een tatoeage door TattooJoey is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.

DISCLAIMER RISICO’S

Laat geen tatoeage zetten:

 • op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
 • op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
 • op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
 • op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weggelaserd;
 • op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
 • als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
 • als je allergisch bent voor tatoeagematerialen of -inkt.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als één van de volgende situaties op jou van toepassing is:

 • diabetes
 • problemen met bloedstolling
 • chronische huidziekte
 • een verminderde afweer
 • hart- en vaatafwijkingen
 • zwangerschap of borstvoeding

Is één van deze situaties op jou van toepassing maar wil je toch een tatoeage laten zetten? Dan raden we je sterk aan om je plannen voor een tatoeage eerst met je behandelend arts te bespreken. Je arts heeft het beste zicht op de stabiliteit van je lichamelijke toestand (met of zonder het gebruik van medicatie). Hierdoor kan hij of zij het beste beoordelen wat de risico’s zijn wanneer je een tatoeage laat zetten. Lees daarnaast het advies hieronder door, hierin staat wat extra uitleg over de risico’s van een tatoeage in jouw situatie.

ADVIEZEN VOOR MENSEN MET DIABETES

Zorg dat je hemoglobine A1c level en het algemene bloedglucosegehalte van je bloed onder controle zijn voordat je je laat tatoeëren. Hiermee verklein je de kans dat je tijdens en na het tatoeëren een wondinfectie of ontsteking oploopt. Om zeker van het juiste gehalte te zijn, kun je je het beste vlak voor het tatoeëren prikken.

In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts.

ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN BLOEDSTOLLINGSZIEKTE EN MENSEN DIE ANTISTOLLINGSMIDDELEN GEBRUIKEN

Wanneer je een bloedstollingsziekte hebt of antistollingsmiddelen gebruikt, kan je huid tijdens het tatoeëren sneller gaan bloeden en langer doorbloeden dan bij andere mensen. Om het risico op ernstige bloedingen zo klein mogelijk te maken, worden grote tatoeages afgeraden. Wil je toch een grote tatoeage, laat deze dan bij voorkeur in meerdere keren zetten.

In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts. Je arts kan namelijk het beste oordelen over de status van je bloedwaarden.

ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE HUIDZIEKTE

In het geval van een chronische huidziekte (zoals bijvoorbeeld psoriasis of sarcoidose in de huid), bestaat de kans dat je je huidklachten ook ontwikkelt op de plaats die je hebt laten tatoeëren. Dit heet het Koebner fenomeen. Om de kans hierop te verkleinen, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten op momenten dat je huidziekte erg actief is. En laat bij voorkeur ook geen tatoeage zetten op plekken waar je huidziekte vaak optreedt.

Wanneer je ooit melanomen (huidkanker) hebt gehad, of dit in je familie voorkomt, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten. Op de getatoeëerde huid zijn nieuwe melanomen moeilijker in een vroeg stadium te ontdekken.

In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts.

ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN AFWEERSTOORNIS OF MEDICIJNEN DIE HET AFWEERSYSTEEM KUNNEN VERZWAKKEN

Ook als er veilig en hygiënisch wordt gewerkt, loop je bij het zetten van een tatoeage risico op infecties. Wanneer je een afweerstoornis hebt (hier valt ook leukemie onder) of medicijnen gebruikt die het afweersysteem kunnen verzwakken, is dit risico verhoogd. Bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage daarom altijd eerst met je behandelend arts.

ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE

Als je een hart- of vaatziekte hebt, bestaat het risico dat je door tatoeëren endocarditis (een infectie aan de binnenwand van het hart) oploopt. Vanwege dit risico wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je je hartaandoening niet optimaal onder controle hebt.

In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage altijd eerst met je behandelend arts.

ADVIEZEN VOOR ZWANGEREN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN

Neem geen tatoeage als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Niet alle risico’s rondom het tatoeëren voor zwangere vrouwen zijn bekend. Mocht je bovendien als gevolg van de tatoeage een infectie oplopen, dan mag je bepaalde medicijnen ter bestrijding van de infectie niet gebruiken, vanwege het risico voor je (ongeboren) kind.

 • De nazorg behandeling wordt gegeven aan het eind van je tattoo.
  • De tattoo wordt op de dag zelf afgerekend.